Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (RODO), niniejszym przekazujemy następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usług udostępnionych na stronie www.piekniepuchne.org:

 

I. [Administrator Danych]

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym Pięknie Puchnę z siedzibą w Krakowie (dalej „Administrator” lub „Stowarzyszenie”)

II. [Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych]

Z Administratorem możesz skontaktować się poprzez e-mail: info@piekniepuchne.org lub pisemnie na adres: ul. Śniadeckich 10; 31-531 Kraków, Polska.

III. [Przetwarzane dane osobowe]

Stowarzyszenie przetwarza następujące Twoje dane osobowe:

 • –  dane identyfikujące, a w szczególności imię i nazwisko, PESEL (w przypadku przedsiębiorców również nazwa prowadzonej działalnościgospodarczej, NIP, REGON);
 • dane kontaktowe, a w szczególności adres zamieszkania, adres do korespondencji (w przypadku przedsiębiorców również adres – prowadzonej działalności gospodarczej), numery telefonów (komórkowy, stacjonarny), adres e-mail
 • dane wrażliwe dotyczące informacji o stanie zdrowia (na potrzeby prowadzenia dzienniczka i/lub wydania legitymacji) oraz ewentualnie
  numer uprawnień zawodowych (jeśli zapisujesz się na wydarzenie – organizowane przez Stowarzyszenie lub piszesz do nas w sprawie współpracy),
 •   dane osobowe lekarzy, pod których opieką pozostajesz.
IV. [Obowiązek podania danych osobowych]

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z
usług świadczonych przez Stowarzyszenie.

V. [Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych]

1. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach:

a) realizacji celów statutowych Stowarzyszenia – jeśli jesteś jego członkiem albo cele Stowarzyszenia uzasadniają przetwarzanie danych innych osób (np. lekarze opiekujący się pacjentami z HAE

b) sporządzenia i przesłania Ci legitymacji pacjenta;

c) udostępnienia Ci dzienniczka pacjenta;

d) przesłania Ci tzw. pakietu HAE;

e) przesyłania Ci kwartalnika „Książeczka Aktywności”;

f) organizacji wydarzenia (warsztat, konferencja), w którym bierzesz udział;

g) zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych, a także obsługi podatkowe j z tytułu udziału w wydarzeniach lub otrzymania innych świadczeń ze strony Stowarzyszenia albo gdy jesteś darczyńcą na rzecz Stowarzyszenia;

h) statystycznych i archiwalnych.

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

a)  art. 9 ust. 2 d) RODO, tj. uprawniona działalność Stowarzyszenia,

b)  prawnie uzasadniony interes w postaci konieczności realizacji przez Stowarzyszenie jego zadań statutowych;

c)  wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit ab RODO), jeśli zamówiłeś któreś ze świadczeń wymienionych powyżej w punkcie 5 pod literami b) – e) albo zarejestrowałeś się na wydarzenie albo dokonałeś darowizny;

d)  przepisy prawa – w przypadku, gdy z przekazanymi Ci przez Stowarzyszenie świadczeniami lub z przekazaną przez Ciebie darowizną, łączą się obowiązki podatkowe;

e)  prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

VI. [Okres przechowywania danych osobowych]

Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a)  do czasu ustania Twojego członkostwa w Stowarzyszeniu,

b)  do czasu wykonania umów – w przypadkach, o których mowa w punkcie 5

b) – g) powyżej;

c) przez okres wymagany przepisami prawa – w przypadku przetwarzania danych na potrzeby podatkowe lub gdy z innych przepisów wynika obowiązek przetwarzania danych;

d) jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody – do czasu wycofania tej zgody przez Ciebie,

e) a w każdym przypadku mogą być przechowywane do chwili przedawnienia roszczeń związanych z wykonywaniem umów pomiędzy Tobą a Stowarzyszeniem lub związanych z innymi stosunkami prawnymi łączącymi Ciebie ze Stowarzyszeniem.

VII. [Informacja dot. zautomatyzowanego podejmowania decyzji]

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

VIII. [Odbiorcy danych osobowych]

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, a w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Stowarzyszenia usługi doradcze, dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, marketingowe lub inne usługi niezbędne w działalności Stowarzyszenia;
 • podmiotom przetwarzającym dane we własnym imieniu na rzecz Stowarzyszenia, a w szczególności podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, a także innym podmiotom, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania umów zawartych przez Ciebie ze Stowarzyszeniem;
 •  organom i instytucjom państwowym w zakresie przewidzianym odrębnymi ustawami;
IX. [Prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych]

Przysługują Ci następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych:

 • prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych osobowych, usunięcia ich, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych,
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo złożenia skargi do Prezesa UODO.

ZOBACZ PDF