Opłaty Członkowskie

Opłaty członkowskie

Składka członkowska

Wysokość składki członkowskiej za 2024 rok wynosi 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100). Opłaty z tytułu składki członkowskiej należy opłacić w terminie do 30 czerwca bieżącego roku:

Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym Pięknie Puchnę
Adres: ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków, Polska
Bank: PKO BP S.A.
Nr rachunku bankowego: 04 1020 2892 0000 5802 0179 0708
Tytułem: składka członkowska za 2024 rok